Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zamówienia złożonego na produkty według tabeli rozmiarów. W przypadku produktów przygotowanych według specyfikacji klienta lub szytych na miarę, Klientowi nie przysługuje możliwość zwrotu towaru np. sukienki komunijne, komże itp.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. szyta na miarę.

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdego przedmiotu, partii lub części osobno.

5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy – po wzór oświadczenia należy skontaktować się mailowo pod adresem kontakt@strojekomunijne.com.  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu oraz zwrot Produktu.

6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy. Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia i powód zwrotu.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy oraz Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktów.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na konto Klienta po wcześniejszym ustaleniu zwrotu mailowo z konsultantem.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Poniżej znajdziecie Państwo formularz do pobrania. Należy go pobrać, wypełnić, zeskanować i wysłać do nas według instrukcji:

Reklamacja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy zgłosić  drogą elektroniczną, za pomocą Formularza reklamacji dostępnego do ściągnięcia na stronie, na podany w na stronie adres email Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, numer zamówienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W wiadomości z reklamacją należy również załączyć zdjęcia potwierdzające wadę towaru.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towar w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany na stronie sklepu w zakładce kontakt, nie później niż 5 dni roboczych od uzyskania mailowego potwierdzenia prośby o zwrot Towaru. Koszt zwrotu towaru w przypadku reklamacji ponosi Klient.

6. W przypadku reklamacji Sprzedawca może uznać, że wymieni towar wadliwy na ten sam produkt bez wady (chyba, że produkt jest niedostępny) lub zwrócić pieniądze.

7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku, gdy niedopasowanie produktu spowodowane jest nieprawidłowym określeniem wymiarów dziecka przez Klienta lub wadą postawy dziecka. Produkty wykonane przez nas są symetryczne i zgodne z anatomią człowieka.

Poniżej znajdziecie Państwo formularz do pobrania. Należy go pobrać, wypełnić, zeskanować i wysłać do nas według instrukcji: